ทีมงาน Dash

ได้รับการแต่งตั้งจากเครือข่ายของเราและได้รับเงินสนับสนุนจาก blockchain เป็นรายเดือนเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีหลักของ Dash

การบริหารจัดการ

Dash is a decentralized open source project with a governance and funding mechanism that fosters the creation of independent entities that serve the network. Dash Core Group Inc. leads development and maintenance of the project, but there are other organizations whose members are not listed here.

Board members marked with (*)

ฝ่ายพัฒนา

ฝ่ายปฏิบัติงาน

ฝ่ายการตลาด

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

ฝ่ายกลยุทธิ์

ฝ่ายการเงิน

ทรัพยากรมนุษย์

ผู้ที่เกี่ยวข้อง

ที่ปรึกษาอาวุโส

ผู้สนับสนุนภายนอก