Nhóm Phát triển Dash

Được chỉ định bởi mạng lưới của chúng ta và cấp vốn từ blockchain trên cơ sở hàng tháng để phát triển công nghệ lõi của Dash.

Quản lý

Dash is a decentralized open source project with a governance and funding mechanism that fosters the creation of independent entities that serve the network. Dash Core Group Inc. leads development and maintenance of the project, but there are other organizations whose members are not listed here.

Board members marked with (*)

Phát triển

Điều hành

Tiếp thị

Phát triển đối tác

Chiến lược

Tài chính

Nhân sự

Liên kết thân thiết

Cố vấn cao cấp

Cộng tác viên